EvanjelickýDaniel3,26

Daniel 3:26

Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k ot­voru roz­pálenej oh­nivej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, služob­níci naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte sem. Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó vy­stúpili z ohňa.


Verš v kontexte

25 On po­vedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa pre­chádzať v oh­ni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvr­tého je podob­ný synovi bohov. 26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k ot­voru roz­pálenej oh­nivej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, služob­níci naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte sem. Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó vy­stúpili z ohňa. 27 Po­tom sa zhromaždili sat­rapovia, predáci, mies­to­držitelia, kráľovi minis­tri a videli, že oheň ne­mal nijakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im ne­priškvr­kol, ani šaty sa im ne­zmenili ani ne­pách­li ohňom.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy sa pri­blížil Na­buchodonozor čelus­tiu oh­nivej pece roz­pálenej, od­povedal a riekol: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, služob­níci Naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte von! Vtedy vy­šli Sad­rach, Mézach a Abed­négo zp­ro­stred ohňa.

Evanjelický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k ot­voru roz­pálenej oh­nivej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, služob­níci naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte sem. Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó vy­stúpili z ohňa.

Ekumenický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k dverám roz­pálenej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, služob­níci Naj­vyššieho, Boha, vy­j­dite von! Po­tom Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego vy­šli spomedzi plameňov.

Bible21

26 Nabukadne­zar přistou­pil k ot­vo­ru roz­pálené oh­nivé pece a zvo­lal: „Ša­d­ra­chu, Meša­chu, Abednego, služebníci Nej­vyššího Bo­ha, po­jď­te ven!“ A tak Ša­d­rach, Mešach a Abednego vy­š­li z ohně ven.