Bible21Daniel3,25

Daniel 3:25

„Jenže já vi­dím čtyři muže,“ on na to, „a roz­vázané! Pro­cházejí se v pla­menech, vůbec nic jim není a ten čtvr­tý vy­padá jako boží syn!“


Verš v kontexte

24 Náhle se král Nabukadne­zar zděsil. Vstal a ohro­men se ptal svých rád­ců: „Copak jsme ne­ho­di­li do pla­menů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ od­po­vědě­li. 25 „Jenže já vi­dím čtyři muže,“ on na to, „a roz­vázané! Pro­cházejí se v pla­menech, vůbec nic jim není a ten čtvr­tý vy­padá jako boží syn!“ 26 Nabukadne­zar přistou­pil k ot­vo­ru roz­pálené oh­nivé pece a zvo­lal: „Ša­d­ra­chu, Meša­chu, Abednego, služebníci Nej­vyššího Bo­ha, po­jď­te ven!“ A tak Ša­d­rach, Mešach a Abednego vy­š­li z ohně ven.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 Od­povedal a riekol: Hľa, ja vidím štyroch mužov ne­poviazaných, ktorí s­lobod­ne chodia pro­stred ohňa, a nieto na nich porušenia, a ten štvr­tý je na po­hľad podob­ný synovi bohov.

Evanjelický

25 On po­vedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa pre­chádzať v oh­ni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvr­tého je podob­ný synovi bohov.

Ekumenický

25 Ten však po­vedal: Hľa, vidím upro­stred ohňa chodiť štyroch ne­zviazaných mužov, ktorí ne­u­tr­peli nijakú uj­mu, a vzhľad toho štvr­tého je podob­ný synovi bohov.

Bible21

25 „Jenže já vi­dím čtyři muže,“ on na to, „a roz­vázané! Pro­cházejí se v pla­menech, vůbec nic jim není a ten čtvr­tý vy­padá jako boží syn!“

Bible21Daniel3,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček