EvanjelickýDaniel3,23

Daniel 3:23

Ale tí traja po­viazaní mužovia - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó - pad­li do vnút­ra roz­pálenej oh­nivej pece.


Verš v kontexte

22 Pre­tože kráľov roz­kaz bol taký prís­ny, a pec bola nad­mieru roz­pálená, plameň z nej usmr­til mužov, ktorí nies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. 23 Ale tí traja po­viazaní mužovia - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó - pad­li do vnút­ra roz­pálenej oh­nivej pece. 24 Po­tom kráľ Nebúkad­necar zdesený náh­le vstal. Svojim rad­com po­vedal: Ne­u­vr­h­li sme troch po­viazaných mužov do ohňa? Od­vetili mu: Skutočne, kráľu!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A tí traja mužovia, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, pad­li do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej po­viazaní.

Evanjelický

23 Ale tí traja po­viazaní mužovia - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó - pad­li do vnút­ra roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

23 Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

23 Tito tři muži, Ša­d­rach, Mešach a Abednego, pak do­pad­li svázaní do­prostřed roz­pálené oh­nivé pe­ce.