EkumenickýDaniel3,23

Daniel 3:23

Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece.


Verš v kontexte

22 Pre­tože kráľov roz­kaz bol naliehavý a pec bola veľmi roz­pálená, plameň ohňa usmr­til tých, čo prinies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. 23 Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece. 24 Po­tom vy­ľakaný kráľ Nebúkad­necar rých­le vstal a spýtal sa svojich rad­cov: Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Od­povedali kráľovi: Is­teže, kráľ!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A tí traja mužovia, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, pad­li do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej po­viazaní.

Evanjelický

23 Ale tí traja po­viazaní mužovia - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó - pad­li do vnút­ra roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

23 Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

23 Tito tři muži, Ša­d­rach, Mešach a Abednego, pak do­pad­li svázaní do­prostřed roz­pálené oh­nivé pe­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček