RoháčekDaniel3,23

Daniel 3:23

A tí traja mužovia, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, pad­li do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej po­viazaní.


Verš v kontexte

22 No, pre­to, že kráľov roz­kaz súril, a že pec bola veľmi roz­pálená, mužov, ktorí do­pravili Sad­racha, Mézacha a Abed­néga hore, usmr­til plameň ohňa. 23 A tí traja mužovia, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, pad­li do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej po­viazaní. 24 Vtedy sa predesil kráľ Na­buchodonozor a vstal rých­le a od­povediac riekol svojim rad­com: Či sme ne­u­vr­h­li troch mužov do­pro­stred ohňa po­viazaných? Od­povedali a riek­li kráľovi: Je pravda, kráľu.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A tí traja mužovia, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, pad­li do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej po­viazaní.

Evanjelický

23 Ale tí traja po­viazaní mužovia - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó - pad­li do vnút­ra roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

23 Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

23 Tito tři muži, Ša­d­rach, Mešach a Abednego, pak do­pad­li svázaní do­prostřed roz­pálené oh­nivé pe­ce.