EvanjelickýDaniel3,14

Daniel 3:14

Nebúkad­necar ich oslovil: Je to prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, že ne­uc­tievate mojich bohov a nek­laniate sa zlatej soche, ktorú som dal po­staviť?


Verš v kontexte

13 Vtedy Nebúkad­necar v rozčúlení a v hneve roz­kázal pred­viesť Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. Vtedy pri­vied­li oných mužov pred kráľa. 14 Nebúkad­necar ich oslovil: Je to prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, že ne­uc­tievate mojich bohov a nek­laniate sa zlatej soche, ktorú som dal po­staviť? 15 Teraz, ak ste ochot­ní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, pad­núť a po­kloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dob­re. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do roz­pálenej pece. Aký boh by vás mohol vy­slobodiť z mojich rúk?

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Na­buchodonozor od­povedal a riekol im: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, povedzte, či zúmysel­ne nec­títe môj­ho boha ani zlatému ob­razu, ktorý som po­stavil, sa nek­laniate?

Evanjelický

14 Nebúkad­necar ich oslovil: Je to prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, že ne­uc­tievate mojich bohov a nek­laniate sa zlatej soche, ktorú som dal po­staviť?

Ekumenický

14 Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť?

Bible21

14 Nabukadne­zar jim ře­kl: „Je to prav­da, Ša­d­ra­chu, Meša­chu a Abednego, že ne­ctí­te mé bohy a ne­klaní­te se zlaté soše, kte­rou jsem vztyčil?