RoháčekDaniel3,14

Daniel 3:14

Na­buchodonozor od­povedal a riekol im: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, povedzte, či zúmysel­ne nec­títe môj­ho boha ani zlatému ob­razu, ktorý som po­stavil, sa nek­laniate?


Verš v kontexte

13 Vtedy roz­kázal Na­buchodonozor v roz­zúrení a v prch­livos­ti, aby do­vied­li Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, a vtedy do­vied­li tých mužov pred kráľa. 14 Na­buchodonozor od­povedal a riekol im: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, povedzte, či zúmysel­ne nec­títe môj­ho boha ani zlatému ob­razu, ktorý som po­stavil, sa nek­laniate? 15 Teraz, ak ste hotoví, aby ste v tú chvíľu, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary a husieľ, žal­tár a gaj­dy i všelijakú hud­bu, pad­li a klaňali sa ob­razu, ktorý som učinil, urob­te tak. Ale ak sa nebudete klaňať, budete v tú is­tú hodinu uvr­hnutí do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej, a potom kde ktorý boh je to, ktorý by vás vy­trh­nul z mojich rúk?!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Na­buchodonozor od­povedal a riekol im: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, povedzte, či zúmysel­ne nec­títe môj­ho boha ani zlatému ob­razu, ktorý som po­stavil, sa nek­laniate?

Evanjelický

14 Nebúkad­necar ich oslovil: Je to prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, že ne­uc­tievate mojich bohov a nek­laniate sa zlatej soche, ktorú som dal po­staviť?

Ekumenický

14 Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť?

Bible21

14 Nabukadne­zar jim ře­kl: „Je to prav­da, Ša­d­ra­chu, Meša­chu a Abednego, že ne­ctí­te mé bohy a ne­klaní­te se zlaté soše, kte­rou jsem vztyčil?