Evanjelický2. Samuelova13,7

2. Samuelova 13:7

Po­tom Dávid po­slal Támár od­kaz: Choď do domu svoj­ho brata Am­nóna a pri­prav mu po­krm.


Verš v kontexte

6 Am­nón si teda ľahol a robil sa chorým. Keď ho kráľ prišiel po­zrieť, Am­nón mu po­vedal: Nech príde moja ses­tra Támár a nech pri­praví pred mojimi očami dva koláče; chcel by som jesť z jej ruky. 7 Po­tom Dávid po­slal Támár od­kaz: Choď do domu svoj­ho brata Am­nóna a pri­prav mu po­krm. 8 Keď prišla do domu svoj­ho brata, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho a pri­pravila pred jeho očami. Upiek­la koláče.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy po­slal Dávid pos­la k Támari do domu a po­vedal: Nože idi do domu Am­nona, svoj­ho brata, a pri­prav mu po­krm.

Evanjelický

7 Po­tom Dávid po­slal Támár od­kaz: Choď do domu svoj­ho brata Am­nóna a pri­prav mu po­krm.

Ekumenický

7 Dávid od­kázal Támar domov: Choď do domu svoj­ho brata Am­nóna a pri­prav mu jed­lo.

Bible21

7 David po­slal k Tá­mar do­mů vzkaz: „Za­jdi pro­sím do domu svého bra­t­ra Amno­na a připrav mu jídlo.“