Evanjelický2. Samuelova13,8

2. Samuelova 13:8

Keď prišla do domu svoj­ho brata, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho a pri­pravila pred jeho očami. Upiek­la koláče.


Verš v kontexte

7 Po­tom Dávid po­slal Támár od­kaz: Choď do domu svoj­ho brata Am­nóna a pri­prav mu po­krm. 8 Keď prišla do domu svoj­ho brata, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho a pri­pravila pred jeho očami. Upiek­la koláče. 9 Po­tom vzala pan­vicu, položila pred neho, ale on nech­cel jesť. Tu po­vedal Am­nón: Pošlite všet­kých mužov odo mňa preč! Vtedy všet­ci mužovia od neho od­išli.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 A Támar od­išla do domu Am­nona, svoj­ho brata, a on ležal. A ona vez­múc ces­to za­miesila a pri­pravila pred jeho očima a uvarila kús­ky toho chutného jed­la.

Evanjelický

8 Keď prišla do domu svoj­ho brata, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho a pri­pravila pred jeho očami. Upiek­la koláče.

Ekumenický

8 Keď Támar prišla do domu svoj­ho brata Am­nóna, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho, urobila pred ním koláče a upiek­la ich.

Bible21

8 Tá­mar tedy šla do domu svého bra­t­ra Amno­na. Za­tím­co ležel a díval se, vza­la těsto, uhnět­la z něj srdíčka a upek­la je.