Evanjelický2. Kronická24,12

2. Kronická 24:12

Kráľ a Jójáda ich po­tom vy­dávali tým, ktorí vy­konávali práce v dome Hos­podinovom. Tí zase najímali kamenárov a tesárov na ob­novu domu Hos­podinov­ho, ako i kováčov železa a bron­zu na opravu domu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

11 Za­každým, keď kráľ dal levítom preniesť truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad, a keď videli, že je tam veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a po­verenec hlav­ného kňaza, vy­práz­dnili truh­licu a od­nies­li ju späť na mies­to. Tak robili den­noden­ne a naz­bierali množs­tvo peňazí. 12 Kráľ a Jójáda ich po­tom vy­dávali tým, ktorí vy­konávali práce v dome Hos­podinovom. Tí zase najímali kamenárov a tesárov na ob­novu domu Hos­podinov­ho, ako i kováčov železa a bron­zu na opravu domu Hos­podinov­ho. 13 Robot­níci pracovali, tak že oprav­né práce pod ich rukami na­predovali. Dom Boží uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

12 A kráľ a Jehojada ich dávali tým, ktorí konali dielo služby domu Hos­podinov­ho, a oni najímali kameniarov a remesel­níkov, aby ob­novili dom Hos­podinov, ako aj tým, ktorí pracovali zo železa a z medi, aby opravili dom Hos­podinov.

Evanjelický

12 Kráľ a Jójáda ich po­tom vy­dávali tým, ktorí vy­konávali práce v dome Hos­podinovom. Tí zase najímali kamenárov a tesárov na ob­novu domu Hos­podinov­ho, ako i kováčov železa a bron­zu na opravu domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

12 Kráľ a Jójada ich po­tom dávali vedúcemu robot­níkov, ktorí pracovali v Hospodinovom dome. Na ob­nove a oprave domu Hos­podina sa podieľali kamenári, tesári, ako i kováči železa a bron­zu.

Bible21

12 Král s Jo­ja­dou je předáva­li mi­s­trům zod­po­vědným za práci na Hos­po­di­nově chrá­mu. Ti na obnovu Hos­po­di­nova chrá­mu nají­ma­li ka­meníky, tesaře spo­lu s kováři že­leza i bron­zu, aby opravova­li Hos­po­dinův chrám.