Evanjelický2. Kronická24,11

2. Kronická 24:11

Za­každým, keď kráľ dal levítom preniesť truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad, a keď videli, že je tam veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a po­verenec hlav­ného kňaza, vy­práz­dnili truh­licu a od­nies­li ju späť na mies­to. Tak robili den­noden­ne a naz­bierali množs­tvo peňazí.


Verš v kontexte

10 Vtedy sa za­radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud, nosili peniaze a hádzali ich do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila. 11 Za­každým, keď kráľ dal levítom preniesť truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad, a keď videli, že je tam veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a po­verenec hlav­ného kňaza, vy­práz­dnili truh­licu a od­nies­li ju späť na mies­to. Tak robili den­noden­ne a naz­bierali množs­tvo peňazí. 12 Kráľ a Jójáda ich po­tom vy­dávali tým, ktorí vy­konávali práce v dome Hos­podinovom. Tí zase najímali kamenárov a tesárov na ob­novu domu Hos­podinov­ho, ako i kováčov železa a bron­zu na opravu domu Hos­podinov­ho.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

11 A stávalo sa v taký čas, keď donies­li truh­licu do úradu kráľov­ho Levitami, a keď videli, že je v nej mnoho peňazí, že pri­chádzaval pisár kráľov a úrad­ník naj­vyššieho kňaza a vy­práz­dnili truh­licu. Po­tom ju zase odniesli a po­stavili na jej mies­to. Tak to robili každý deň. A na­hromadili množs­tvo peňazí.

Evanjelický

11 Za­každým, keď kráľ dal levítom preniesť truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad, a keď videli, že je tam veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a po­verenec hlav­ného kňaza, vy­práz­dnili truh­licu a od­nies­li ju späť na mies­to. Tak robili den­noden­ne a naz­bierali množs­tvo peňazí.

Ekumenický

11 Vždy, keď kráľ pri­kázal levitom, prenies­li truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad. Keď sa zis­tilo, že je v nej veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a zá­stup­ca hlav­ného kňaza, truh­licu vy­práz­dnili a vrátili na jej mies­to. Tak to robili pravidel­ne a naz­bierali veľa peňazí.

Bible21

11 Levi­té truh­lici pravi­delně odnáše­li do králov­ského úřa­du, kde králov­ský písař se zástup­cem nej­vyššího kněze zjisti­li množství stříb­ra. Když truh­lici vy­prázdni­li, znovu ji odnes­li a po­stavi­li na místo. Tak to děla­li den co den a vy­bra­li ve­liké množství stříb­ra.