Evanjelický2. Korintským3,14

2. Korintským 3:14

Ale ich myseľ sa za­tvr­dila. Ten is­tý závoj os­táva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a ne­odk­rýva sa, lebo ho od­straňuje (len) Kris­tus.


Verš v kontexte

13 a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia iz­rael­skí nehľadeli na koniec toho, čo bolo po­minuteľné. 14 Ale ich myseľ sa za­tvr­dila. Ten is­tý závoj os­táva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a ne­odk­rýva sa, lebo ho od­straňuje (len) Kris­tus. 15 Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srd­ci.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale ich mys­le sa za­tvr­dily, lebo až do dnešného dňa zo­stáva tá is­tá zás­tera pri čítaní starej sm­luvy ne­odos­tretá, lebo sa Kris­tom od­straňuje.

Evanjelický

14 Ale ich myseľ sa za­tvr­dila. Ten is­tý závoj os­táva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a ne­odk­rýva sa, lebo ho od­straňuje (len) Kris­tus.

Ekumenický

14 Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž os­táva ten is­tý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je od­halený, pre­tože iba v Kristovi sa od­straňuje.

Bible21

14 Je­jich myšlení se ovšem zatvr­di­lo. Až do dnešního dne zůstává při č­tení Staré smlou­vy ta rouška ne­odkrytá – odnímá se to­tiž jen v Kri­stu.