Evanjelický1. Samuelova7,6

1. Samuelova 7:6

Zhromaždili sa teda do Mic­py, načierali vodu a vy­lievali ju pred Hos­podinom. Pos­tili sa do toho dňa a vy­znávali tam: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel však súdil Iz­rael­cov v Mic­pe.


Verš v kontexte

5 Vtedy po­vedal Samuel: Zhromaždite celý Iz­rael do Mic­py, a ja sa budem mod­liť za vás k Hos­podinovi. 6 Zhromaždili sa teda do Mic­py, načierali vodu a vy­lievali ju pred Hos­podinom. Pos­tili sa do toho dňa a vy­znávali tam: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel však súdil Iz­rael­cov v Mic­pe. 7 Keď sa Filištín­ci do­počuli, že sa Iz­rael­ci zhromaždili do Mic­py, filištín­ske kniežatá vy­tiah­li proti Iz­raelu.

späť na 1. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak sa shromaždili do Mic­py a čer­pajúc vodu vy­lievali pred Hos­podinom a pos­tili sa toho dňa a po­vedali tam: Zhrešili sme p­roti Hospodinovi. A Samuel súdil synov Iz­raelových v Mic­pe.

Evanjelický

6 Zhromaždili sa teda do Mic­py, načierali vodu a vy­lievali ju pred Hos­podinom. Pos­tili sa do toho dňa a vy­znávali tam: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel však súdil Iz­rael­cov v Mic­pe.

Ekumenický

6 Keď sa zhromaždili do Mic­py, čer­pali vodu, vy­lievali ju pred Hos­podinom, v ten deň sa tam pos­tili a vy­znávali: Zhrešili sme proti Hos­podinovi. Samuel v Micpe súdil Iz­raelitov.

Bible21

6 Shro­máž­di­li se tedy do Micpy. Čerpa­li vo­du, vy­léva­li ji před Hos­po­di­nem, posti­li se toho dne a pro­hlašova­li tam: „Zhřeši­li jsme pro­ti Hospodinu.“ Tak se Sa­muel v Micpě stal iz­rael­ským soud­cem.