Evanjelický1. Jánov4,7

1. Jánov 4:7

Milovaní, miluj­me sa, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a po­zná Boha.


Verš v kontexte

6 My sme z Boha; kto po­zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, ne­počúva nás. Podľa toho po­znávame Ducha prav­dy a ducha bludu. 7 Milovaní, miluj­me sa, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a po­zná Boha. 8 Kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Boh je lás­ka.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Milovaní, miluj­me jed­ni druhých, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha.

Evanjelický

7 Milovaní, miluj­me sa, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a po­zná Boha.

Ekumenický

7 Milovaní, miluj­me sa na­vzájom, lebo lás­ka je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a po­zná Boha.

Bible21

7 Mi­lu­j­me jedni druhé, mi­lovaní – vž­dyť lás­ka je z Bo­ha. Každý, kdo mi­lu­je, se na­ro­dil z Boha a zná Bo­ha.