Evanjelický1. Jánov1

1. Jánov

Úvod1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme videli na vlast­né oči, na čo sme po­zerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2 A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zves­tujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme (teda) videli a počuli, zves­tujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločen­stvo s na­mi. Naše spoločen­stvo aby bolo s Ot­com a s Jeho Synom Ježišom Kris­tom. 4 Toto vám píšeme, aby naša radosť bola ú­pl­ná. Boh je svetlo, choďme v svetle5 A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zves­tujeme vám, že Boh je svet­lo a nieto v Ňom nijakej tmy. 6 Ak hovoríme, že máme spoločen­stvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je prav­da. 7 Ale ak chodíme vo svet­le, ako On je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že ne­máme hriech, sami seba klameme a nie je v nás prav­da. 9 Ak vy­znávame svoje hriechy, On je ver­ný a spravod­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od všet­kej ne­právos­ti. 10 Ak hovoríme, že sme ne­zhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás ne­prebýva.