Evanjelický1. Jánov4

1. Jánov

Skúmanie duchov1 Milovaní, ne­ver­te každému duchovi, ale skúmaj­te duchov, či sú z Boha, pre­tože mnohí falošní proroci vy­šli do sveta. 2 Podľa toho po­znávaj­te Ducha Božieho: každý duch, vy­znávajúci Ježiša ako Kris­ta, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch ne­vyz­náva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) an­ti­kris­tov, o ktorom ste počuli, že pri­chádza a teraz je už vo svete. 4 Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pre­tože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, pre­to hovoria po svet­sky, a svet ich počúva. 6 My sme z Boha; kto po­zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, ne­počúva nás. Podľa toho po­znávame Ducha prav­dy a ducha bludu. Pravá a falošná láska7 Milovaní, miluj­me sa, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a po­zná Boha. 8 Kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Boh je lás­ka. 9 V tom sa prejavila Božia lás­ka k nám, že svoj­ho jed­norodeného Syna po­slal Boh na svet, aby sme žili skr­ze Neho. 10 V tom je lás­ka, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh tak­to za­miloval, aj my sa máme milovať na­vzájom. 12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa milujeme, Boh zo­stáva v nás a Jeho lás­ka je v nás do­konalá. 13 Podľa toho po­znávame, že zo­stávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vy­znáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zo­stáva Boh a on v Bohu. 16 A my sme po­znali a uverili v lás­ku, ktorú má Boh k nám. Boh je lás­ka, a kto zo­stáva v lás­ke, zo­stáva v Bohu a Boh zo­stáva v ňom. 17 V tom sa stala do­konalou lás­ka pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pre­tože aký je On, takí sme aj my v tom­to svete. 18 V lás­ke nieto strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, pre­tože (príčinou) strachu sú úz­kos­ti pred tres­tom, a kto sa bojí, nie je do­konalý v lás­ke. 19 My milujeme, lebo On nás miloval ako pr­vý. 20 Keď nie­kto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto ne­miluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého ne­videl? 21 A toto pri­kázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.