EkumenickýZjavenie22,14

Zjavenie 22:14

Blaho­slavení sú tí, čo si perú rúcha, aby zís­kali prí­stup k stromu života a vošli bránami do mes­ta.


Verš v kontexte

13 Ja som Alfa i Omega, pr­vý a po­sled­ný, počiatok i koniec. 14 Blaho­slavení sú tí, čo si perú rúcha, aby zís­kali prí­stup k stromu života a vošli bránami do mes­ta. 15 Von­ku zo­stanú psy, čarodej­níci, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci a každý, kto miluje a pácha lož.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 Blaho­slavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia jeho pri­kázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mes­ta.

Evanjelický

14 Blaho­slavení, ktorí si perú ob­lek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mes­ta!

Ekumenický

14 Blaho­slavení sú tí, čo si perú rúcha, aby zís­kali prí­stup k stromu života a vošli bránami do mes­ta.

Bible21

14 Blaze těm, kteří pe­rou svá rou­cha, aby mě­li přístup ke stro­mu živo­ta a moh­li vejít brana­mi do měs­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček