EkumenickýZachariáš8,10

Zachariáš 8:10

Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, ani žiad­ne kr­mivo pre dobytok. Kto od­chádzal alebo pri­chádzal, ne­mal po­koj od ne­priateľov: ob­rátil som všet­kých ľudí proti sebe.


Verš v kontexte

9 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Nech spev­nejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol zá­klad domu Hos­podina zá­stupov, aby sa po­stavil chrám. 10 Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, ani žiad­ne kr­mivo pre dobytok. Kto od­chádzal alebo pri­chádzal, ne­mal po­koj od ne­priateľov: ob­rátil som všet­kých ľudí proti sebe. 11 Teraz však nebudem k zvyškom toh­to ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch — hovorí Hos­podin zá­stupov.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo pred tými dňami nebolo mzdy p­re človeka, ani nebolo mzdy p­re hovädo, jako ani ne­mal po­koja ten, kto vy­chádzal, ani ten, kto vchádzal, od protiv­níka, a bol som pus­til všet­kých ľudí, každého proti jeho blížnemu.

Evanjelický

10 Lebo pred tými dňami nebolo od­meny pre človeka ani pre dobytok, ba ani ten, kto vy­chádzal alebo vchádzal, ne­mal is­totu pred ne­priateľom, pre­tože som rozošt­val všet­kých ľudí na­vzájom proti sebe.

Ekumenický

10 Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, ani žiad­ne kr­mivo pre dobytok. Kto od­chádzal alebo pri­chádzal, ne­mal po­koj od ne­priateľov: ob­rátil som všet­kých ľudí proti sebe.

Bible21

10 Ano, li­dé i zvířa­ta do­sud pracova­li bez odmě­ny a kvů­li ne­přá­te­lům ne­mohl nikdo v kli­du při­cházet ani od­cházet, ne­boť jsem po­sílal všech­ny pro­ti všem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček