EkumenickýTítovi3,1

Títovi 3:1

Pri­pomínaj im, aby sa s poslušnosťou pod­robovali vladárom a vr­ch­nos­tiam, aby boli ochot­ní na každé dob­ré dielo,


Verš v kontexte

1 Pri­pomínaj im, aby sa s poslušnosťou pod­robovali vladárom a vr­ch­nos­tiam, aby boli ochot­ní na každé dob­ré dielo, 2 aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom. 3 Veď aj my sme boli kedysi nerozum­ní a ne­pos­lušní, blúdili sme, boli sme ot­rok­mi všelijakých vášní a roz­koší, žili sme v zlobe a závis­ti, opo­vr­hnutiahod­ní, nenávideli sme jed­ni druhých.

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Upomínaj ich, aby sa pod­riaďovali kniežatám a vr­ch­nos­tiam, aby ich poslúchali a boli hotoví ku každému dob­rému skut­ku,

Evanjelický

1 Pri­pomínaj im, aby boli pod­daní vr­ch­nos­tiam a moc­nos­tiam, po­slúchali ich, boli hotoví do každého dob­rého diela,

Ekumenický

1 Pri­pomínaj im, aby sa s poslušnosťou pod­robovali vladárom a vr­ch­nos­tiam, aby boli ochot­ní na každé dob­ré dielo,

Bible21

1 Připo­mínej jim, ať se po­s­lušně podřizují vlád­cům a vrch­nos­tem, ať jsou vž­dy připra­veni ko­nat dob­ro,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček