EkumenickýTítovi3,3

Títovi 3:3

Veď aj my sme boli kedysi nerozum­ní a ne­pos­lušní, blúdili sme, boli sme ot­rok­mi všelijakých vášní a roz­koší, žili sme v zlobe a závis­ti, opo­vr­hnutiahod­ní, nenávideli sme jed­ni druhých.


Verš v kontexte

2 aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom. 3 Veď aj my sme boli kedysi nerozum­ní a ne­pos­lušní, blúdili sme, boli sme ot­rok­mi všelijakých vášní a roz­koší, žili sme v zlobe a závis­ti, opo­vr­hnutiahod­ní, nenávideli sme jed­ni druhých. 4 Ale keď sa zjavila dob­rotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho lás­ka k ľuďom,

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo veď aj my sme boli kedysi ne­smysel­ní, ne­pos­lušní, blúdiaci, ot­ročiaci roz­ličným žiados­tiam a roz­košiam a žili sme v zlos­ti a závis­ti, ohyz­dní, nenávidiaci jed­ni druhých.

Evanjelický

3 Lebo aj my sme boli kedysi nerozum­ní [a] ne­pos­lušní; blúdili sme a slúžili žiados­tiam a roz­ličným roz­košiam, trávili sme život v zlobe a v závis­ti; boli sme nenávidení a na­vzájom sme sa nenávideli.

Ekumenický

3 Veď aj my sme boli kedysi nerozum­ní a ne­pos­lušní, blúdili sme, boli sme ot­rok­mi všelijakých vášní a roz­koší, žili sme v zlobe a závis­ti, opo­vr­hnutiahod­ní, nenávideli sme jed­ni druhých.

Bible21

3 I my jsme pře­ce býva­li ne­ro­zumní, ne­po­volní a okla­maní. Ot­roči­li jsme vášním a rozkoším, ži­li jsme v záš­ti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček