Ekumenický4. Mojžišova5,18

4. Mojžišova 5:18

Numeri

Kňaz po­staví ženu s rozpustenými vlas­mi pred Hos­podina, dá jej do rúk pri­pomien­kovú obetu, teda obetu za žiar­livosť. Kňaz bude mať v ruke hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie.


Verš v kontexte

17 Po­tom kňaz na­berie do hlinenej nádoby po­svätenú vodu, vez­me z podlahy príbyt­ku trochu prachu a na­sype ho do vody. 18 Kňaz po­staví ženu s rozpustenými vlas­mi pred Hos­podina, dá jej do rúk pri­pomien­kovú obetu, teda obetu za žiar­livosť. Kňaz bude mať v ruke hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie. 19 Po­tom ju kňaz za­prisahá a po­vie: Ak sa s tebou ni­kto teles­ne ne­stýkal, ak si sa nedos­tala na sces­tie a ne­poškvr­nila si sa, od­kedy si so svojím mužom, nech ti ne­uškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 A kňaz po­staví ženu pred Hos­podina a roz­pus­tí hlavu ženy a dá na jej ruky obil­nú obeť pamät­nú; je to obil­ná obeť veľkej žiar­livos­ti, a v ruke kňaza bude hor­ká voda, ktorá pôsobí kliat­bu.

Evanjelický

18 Po­staví ženu pred Hos­podina, roz­pus­tí jej vlasy a položí jej na ruky pri­pomien­kovú obeť - je to obeť pri žiar­livos­ti; v ruke kňaza bude hor­ká voda, pôsobiaca pre­kliatie.

Ekumenický

18 Kňaz po­staví ženu s rozpustenými vlas­mi pred Hos­podina, dá jej do rúk pri­pomien­kovú obetu, teda obetu za žiar­livosť. Kňaz bude mať v ruke hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie.

Bible21

18 Když tu ženu po­staví před Hos­po­di­na, roz­pustí jí vla­sy a do ru­kou jí vloží moučnou oběť připo­mínky, jež je moučnou obětí žár­livosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu pro­kletí

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček