Ekumenický4. Mojžišova5,19

4. Mojžišova 5:19

Numeri

Po­tom ju kňaz za­prisahá a po­vie: Ak sa s tebou ni­kto teles­ne ne­stýkal, ak si sa nedos­tala na sces­tie a ne­poškvr­nila si sa, od­kedy si so svojím mužom, nech ti ne­uškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie.


Verš v kontexte

18 Kňaz po­staví ženu s rozpustenými vlas­mi pred Hos­podina, dá jej do rúk pri­pomien­kovú obetu, teda obetu za žiar­livosť. Kňaz bude mať v ruke hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie. 19 Po­tom ju kňaz za­prisahá a po­vie: Ak sa s tebou ni­kto teles­ne ne­stýkal, ak si sa nedos­tala na sces­tie a ne­poškvr­nila si sa, od­kedy si so svojím mužom, nech ti ne­uškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie. 20 Ak si sa však od­vtedy, čo pat­ríš svoj­mu mužovi, do­stala na sces­tie, ak si sa poškvr­nila tým, že sa ok­rem tvoj­ho muža stýkal s tebou aj nie­kto iný —

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 A kňaz ju za­viaže prísahou, a po­vie žene: Ak neležal s tebou cudzí muž, a jest­li si sa ne­od­chýlila od svoj­ho muža do nečistoty, buď čis­tá od tej­to hor­kej vody, ktorá pôsobí kliat­bu.

Evanjelický

19 Po­tom nech ju kňaz za­viaže prísahou a nech po­vie žene: Ak s tebou ni­kto ne­ob­coval a ak si sa nedos­tala na sces­tie nečis­toty, keďže pod­liehaš svoj­mu mužovi, nech ti ne­poškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie.

Ekumenický

19 Po­tom ju kňaz za­prisahá a po­vie: Ak sa s tebou ni­kto teles­ne ne­stýkal, ak si sa nedos­tala na sces­tie a ne­poškvr­nila si sa, od­kedy si so svojím mužom, nech ti ne­uškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie.

Bible21

19 a bude ženu za­přísahat: ‚Jest­liže s te­bou žádný muž ne­spal a ne­odklo­ni­la ses od svého manže­la k nečisto­tě, buď zpro­ště­na účinku této hořké vody pro­kletí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček