Ekumenický4. Mojžišova5,17

4. Mojžišova 5:17

Numeri

Po­tom kňaz na­berie do hlinenej nádoby po­svätenú vodu, vez­me z podlahy príbyt­ku trochu prachu a na­sype ho do vody.


Verš v kontexte

16 Kňaz pri­vedie ženu a po­staví ju pred Hos­podina. 17 Po­tom kňaz na­berie do hlinenej nádoby po­svätenú vodu, vez­me z podlahy príbyt­ku trochu prachu a na­sype ho do vody. 18 Kňaz po­staví ženu s rozpustenými vlas­mi pred Hos­podina, dá jej do rúk pri­pomien­kovú obetu, teda obetu za žiar­livosť. Kňaz bude mať v ruke hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­tom na­berie kňaz svätej vody do hlinenej nádoby a kňaz vez­me i prachu, ktorý bude na zemi v príbytku, a dá do vody.

Evanjelický

17 Po­tom na­berie po­svät­nú vodu do hlinenej nádoby, aj z prachu na pod­lahe príbyt­ku dá do vody.

Ekumenický

17 Po­tom kňaz na­berie do hlinenej nádoby po­svätenú vodu, vez­me z podlahy príbyt­ku trochu prachu a na­sype ho do vody.

Bible21

17 Kněz nabe­re do hliněné nádo­by sva­tou vo­du, vez­me tro­chu pra­chu z pod­lahy Příbytku a hodí jej do té vo­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček