EvanjelickýMatúš24,2

Matúš 24:2

Evanjelium podľa Matúša

Riekol im: Či vidíte všet­ko toto? Veru vám hovorím, že nezos­tane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.


Verš v kontexte

1 Po­tom vy­šiel Ježiš z chrámu a od­chádzal. I pri­stúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. 2 Riekol im: Či vidíte všet­ko toto? Veru vám hovorím, že nezos­tane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 Keď sedel na vr­chu Olivovom, osobit­ne pri­stúpili k Nemu učeníci a riek­li: Po­vedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvoj­ho príchodu a skončenia toh­to sveta.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale Ježiš od­povedal a riekol im: Či ne­vidíte všet­kého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Evanjelický

2 Riekol im: Či vidíte všet­ko toto? Veru vám hovorím, že nezos­tane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Ekumenický

2 On im však po­vedal: Vidíte toto všet­ko? Amen, hovorím vám, že tu ne­os­tane kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané.

Bible21

2 On jim ale ře­kl: „Vi­dí­te to všech­no? Amen, říkám vám, že tu ne­zůstane ká­men na ka­meni. Všech­no bude zbořeno.“