EkumenickýMatúš12,24

Matúš 12:24

Evanjelium podľa Matúša

Keď to farizeji počuli, po­vedali: Ten­to vy­háňa démonov iba mocou Bel­zebula, vlád­cu démonov.


Verš v kontexte

23 Zá­stupy boli celé bez seba a hovorili: Či to nie je Dávidov syn? 24 Keď to farizeji počuli, po­vedali: Ten­to vy­háňa démonov iba mocou Bel­zebula, vlád­cu démonov. 25 On po­znal ich myšlien­ky a po­vedal im: Každé kráľov­stvo vnútor­ne roz­delené pust­ne, a nijaké mes­to alebo dom vnútor­ne roz­delený ne­ob­stojí.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami.

Evanjelický

24 Keď to počuli farizeji, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba ak Bel­zebubom, kniežaťom démonov.

Ekumenický

24 Keď to farizeji počuli, po­vedali: Ten­to vy­háňa démonov iba mocou Bel­zebula, vlád­cu démonov.

Bible21

24 Když to us­lyše­li fa­ri­ze­ové, řek­li: „­Tenhle ne­vy­mítá dé­mo­ny ji­nak než Belzeb­u­bem, knížetem démonů!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček