Ekumenický3. Mojžišova25,18

3. Mojžišova 25:18

Leviticus

Pre­to za­chovávaj­te moje ustanovenie, do­držiavaj­te moje práv­ne pred­pisy a podľa nich konaj­te. Po­tom budete bez­pečne bývať v krajine.


Verš v kontexte

17 Ne­poškodzuj­te sa na­vzájom. Boj sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh. 18 Pre­to za­chovávaj­te moje ustanovenie, do­držiavaj­te moje práv­ne pred­pisy a podľa nich konaj­te. Po­tom budete bez­pečne bývať v krajine. 19 Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale budete činiť moje ustanovenia, budete os­tríhať moje súdy a budete ich činiť a tak budete bez­pečne bývať na zemi.

Evanjelický

18 Pre­to plňte moje ustanovenia, za­chovávaj­te moje práv­ne pred­pisy a plňte ich; tak budete bez­pečne bývať v krajine.

Ekumenický

18 Pre­to za­chovávaj­te moje ustanovenie, do­držiavaj­te moje práv­ne pred­pisy a podľa nich konaj­te. Po­tom budete bez­pečne bývať v krajine.

Bible21

18 Plň­te má pravi­dla a mé záko­ny za­chovávej­te a plň­te; teh­dy bu­dete v té zemi byd­let v bez­pečí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček