EkumenickýKolosenským1,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:8

On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu.


Verš v kontexte

7 Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom. 8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu. 9 Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu.

Evanjelický

8 a aj nám rozp­rával o vašej lás­ke v Duchu.

Ekumenický

8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu.

Bible21

8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček