EvanjelickýKolosenským1,8

Kolosenským 1:8

a aj nám rozp­rával o vašej lás­ke v Duchu.


Verš v kontexte

7 Tak­to ste sa tomu na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­s­lužob­níka, ktorý je ver­ný služob­ník Kris­tov za vás 8 a aj nám rozp­rával o vašej lás­ke v Duchu. 9 Pre­to aj my odo dňa, ako sme to počuli, ne­pres­távame sa mod­liť za vás a prosiť, kiež ste na­pl­není po­znaním Jeho vôle vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu.

Evanjelický

8 a aj nám rozp­rával o vašej lás­ke v Duchu.

Ekumenický

8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu.

Bible21

8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu.