RoháčekKolosenským1,8

Kolosenským 1:8

ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu.


Verš v kontexte

7 jako ste sa aj na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­sluhu, ktorý je ver­ným služob­níkom Kris­tovým za vás, 8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu. 9 Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu.

Evanjelický

8 a aj nám rozp­rával o vašej lás­ke v Duchu.

Ekumenický

8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu.

Bible21

8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu.