EkumenickýKolosenským1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:9

Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle,


Verš v kontexte

8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu. 9 Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle, 10 aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou,

Evanjelický

9 Pre­to aj my odo dňa, ako sme to počuli, ne­pres­távame sa mod­liť za vás a prosiť, kiež ste na­pl­není po­znaním Jeho vôle vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti,

Ekumenický

9 Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle,

Bible21

9 Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček