EkumenickýJózua7,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:18

Kázal teda na­stúpiť mužom z jeho rodiny a lós označil Áchana, syna Kar­mího, syna Za­bdího, syna Zerachov­ho z Júdovho kmeňa.


Verš v kontexte

17 Po­tom kázal na­stúpiť rodom Júdovým a lós označil rod Zerachov. Po­tom kázal na­stúpiť mužom z rodu Zeracha a lós označil Za­bdího. 18 Kázal teda na­stúpiť mužom z jeho rodiny a lós označil Áchana, syna Kar­mího, syna Za­bdího, syna Zerachov­ho z Júdovho kmeňa. 19 Jozua po­vedal Áchanovi: Syn môj, vzdaj česť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. Vzdaj mu chválu a po­vedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj!

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď rozkázal, aby pri­stúpil jeho dom po osobách, do­chytený bol Achan, syn Kar­miho, syn Za­bdiho, syn Zéracha, z po­kolenia Júdov­ho.

Evanjelický

18 A kázal pri­stúpiť jeho rodine po mužoch a lós označil Áchána, syna Kar­mího, syna Za­bdího, syna Zerachov­ho z kmeňa Júda.

Ekumenický

18 Kázal teda na­stúpiť mužom z jeho rodiny a lós označil Áchana, syna Kar­mího, syna Za­bdího, syna Zerachov­ho z Júdovho kmeňa.

Bible21

18 Ne­chal tedy přistu­po­vat jeho ro­di­nu po mužích a označen byl Achan, syn Kar­mi­ho, syna Zi­mri­ho, syna Ze­rachova z poko­lení Juda.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček