EkumenickýJózua7,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:12

Iz­rael ne­môže ob­stáť medzi ne­priateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo pre­padol kliat­be. Nebudem už ďalej s vami, ak ne­vykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliat­bou.


Verš v kontexte

11 Iz­rael sa pre­hrešil, pre­stúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz. Vzali ešte aj z toho, čo je pod kliat­bou. Krad­li z toho, za­tajili to a schovali medzi svoje veci. 12 Iz­rael ne­môže ob­stáť medzi ne­priateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo pre­padol kliat­be. Nebudem už ďalej s vami, ak ne­vykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliat­bou. 13 Vstaň, po­sväť ľud a po­vedz: Po­sväťte sa na zaj­trajší deň, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Iz­rael, máš u seba pre­kliaty pred­met. Ne­môžeš ob­stáť pred ne­priateľmi, kým ne­od­s­tránite spomedzi seba, čo je pod kliat­bou.

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to nebudú môcť synovia Iz­raelovi ob­stáť pred svojimi ne­priateľmi, utekať budú pred svojimi ne­priateľmi, lebo sa poškvr­nili za­riek­nutou vecou; nebudem viacej s vami, ak neza­hladíte toho, ktorý sa poškvr­nil za­riek­nutou vecou, zo svoj­ho stredu.

Evanjelický

12 Pre­to Iz­rael ne­môže ob­stáť pred ne­priateľmi, ale musí pred nimi zutekať, lebo pre­padol kliat­be. Nebudem už viac s vami, ak ne­vykynožíte zo svoj­ho stredu, čo je pod kliat­bou.

Ekumenický

12 Iz­rael ne­môže ob­stáť medzi ne­priateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo pre­padol kliat­be. Nebudem už ďalej s vami, ak ne­vykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliat­bou.

Bible21

12 Pro­to synové Iz­rae­le ne­mo­hou ob­stát před svý­mi ne­přá­te­li a ob­rací se před nimi na útěk, pro­tože té klat­bě pro­pad­li sa­mi. Ne­bu­du už s vá­mi, pokud to pro­klaté ne­od­straní­te ze svého stře­du!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček