EkumenickýJózua7,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:13

Vstaň, po­sväť ľud a po­vedz: Po­sväťte sa na zaj­trajší deň, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Iz­rael, máš u seba pre­kliaty pred­met. Ne­môžeš ob­stáť pred ne­priateľmi, kým ne­od­s­tránite spomedzi seba, čo je pod kliat­bou.


Verš v kontexte

12 Iz­rael ne­môže ob­stáť medzi ne­priateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo pre­padol kliat­be. Nebudem už ďalej s vami, ak ne­vykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliat­bou. 13 Vstaň, po­sväť ľud a po­vedz: Po­sväťte sa na zaj­trajší deň, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Iz­rael, máš u seba pre­kliaty pred­met. Ne­môžeš ob­stáť pred ne­priateľmi, kým ne­od­s­tránite spomedzi seba, čo je pod kliat­bou. 14 Pre­to zaj­tra ráno na­stúp­te podľa kmeňov. Kmeň, ktorý označí Hos­podin lósom, na­stúpi podľa rodov. Rod, ktorú označí Hos­podin lósom, na­stúpi podľa rodín a z rodiny, ktorú označí Hos­podin lósom, na­stúpi každý muž.

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 Vstaň, po­sväť ľud a po­vieš im: Po­sväťte sa na zaj­tra, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Za­riek­nutá vec je v tvojom strede, Iz­raelu! Nebudeš môcť ob­stáť pred svojimi ne­priateľmi, do­kiaľ ne­od­s­tránite za­riek­nutého zo svoj­ho stredu.

Evanjelický

13 Vstaň, po­sväť ľud a po­vedz: Po­sväťte sa na zaj­tra, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Kliat­ba je upro­stred teba, Iz­rael, ne­môžeš ob­stáť pred ne­priateľmi, kým ne­od­s­tránite zo svoj­ho stredu to, čo je pod kliat­bou.

Ekumenický

13 Vstaň, po­sväť ľud a po­vedz: Po­sväťte sa na zaj­trajší deň, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Iz­rael, máš u seba pre­kliaty pred­met. Ne­môžeš ob­stáť pred ne­priateľmi, kým ne­od­s­tránite spomedzi seba, čo je pod kliat­bou.

Bible21

13 Vstaň, po­svěť lid a řekni jim: ‚Po­svěť­te se pro zítřek. Ne­boť toto praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le: Pro­klaté je ve tvém stře­du, Iz­rae­li! Ne­bu­deš moci ob­stát před svý­mi ne­přá­te­li, dokud to pro­klaté ne­od­straní­te ze svého stře­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček