EkumenickýJeremiáš36,32

Jeremiáš 36:32

Jeremiáš teda vzal iný zvitok a dal ho pisárovi Báruchovi, Nérijov­mu synovi. Ten naň podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania na­písal všet­ky slová knihy, ktorú jud­ský kráľ Jójakim spálil na oh­ni, a ešte pri­dal mnohé podob­né slová.


Verš v kontexte

30 Pre­to o judskom kráľovi Jójakimovi Hos­podin hovorí toto: Nebude mať ni­koho, kto by za­sadol na Dávidov trón, a jeho mŕt­vola bude po­hodená vo dne na horúčave a v noci na mraze. 31 Po­tres­cem jeho, jeho po­tom­stvo i jeho sluhov pre ich pre­vinenia a pri­vediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Jud­ska všet­ko nešťas­tie, ktorým som im hrozil, no ne­pos­lúchali. 32 Jeremiáš teda vzal iný zvitok a dal ho pisárovi Báruchovi, Nérijov­mu synovi. Ten naň podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania na­písal všet­ky slová knihy, ktorú jud­ský kráľ Jójakim spálil na oh­ni, a ešte pri­dal mnohé podob­né slová.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

32 A tak vzal Jeremiáš iný svitok a dal ho Báruchovi, synovi Neriášov­mu, pisárovi, a na­písal naň z úst Jeremiášových všet­ky slová knihy, ktorú spálil Jehojakim, jud­ský kráľ, na oh­ni, a bolo pri­dané k nim ešte mnoho podob­ných slov.

Evanjelický

32 Nato vzal Jeremiáš iný zvitok, dal ho pisárovi Bárúchovi, synovi Nérijov­mu, a ten na­písal podľa Jeremiášov­ho dik­tovania všet­ky slová knihy, ktorú spálil jud­ský kráľ Jojákím. A bolo k nim pri­pojených ešte mnoho podob­ných slov.

Ekumenický

32 Jeremiáš teda vzal iný zvitok a dal ho pisárovi Báruchovi, Nérijov­mu synovi. Ten naň podľa Jeremiášov­ho rozp­rávania na­písal všet­ky slová knihy, ktorú jud­ský kráľ Jójakim spálil na oh­ni, a ešte pri­dal mnohé podob­né slová.

Bible21

32 Je­re­miáš tedy vzal jiný svi­tek a dal ho písaři Ba­ru­chovi, synu Ne­ri­ášovu. Ten do něj za­psal, jak mu Je­re­miáš dik­toval, všech­na slova oné kni­hy, kte­rou jud­ský král Jo­a­kim spá­lil v ohni. A bylo k nim při­dáno ještě mno­ho slov jim podobných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček