EkumenickýIzaiáš65,8

Izaiáš 65:8

Tak­to hovorí Hos­podin: Tak ako sa náj­de mušt v strapci a po­vedia: Ne­znič ho, lebo v ňom je požeh­nanie, tak urobím kvôli svojim služob­níkom, aby nebolo zničené všet­ko.


Verš v kontexte

7 Vaše hriechy spolu s hriechmi vašich ot­cov, ktorí pálili kadid­lo na vr­choch a na vy­sočinách ma hanili, hovorí Hos­podin, mierou vr­chovatou od­platím ich dáv­ne skut­ky. 8 Tak­to hovorí Hos­podin: Tak ako sa náj­de mušt v strapci a po­vedia: Ne­znič ho, lebo v ňom je požeh­nanie, tak urobím kvôli svojim služob­níkom, aby nebolo zničené všet­ko. 9 Vy­vediem po­tom­stvo z Jákoba a z Júdu, vlast­níka svojich vr­chov. Budú ich vlast­niť moji vy­volení a moji služob­níci tam budú bývať.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

8 Tak­to hovorí Hos­podin: Ako keď sa naj­de šťava v strap­ci hroz­na, a niek­to povie: Nekaz ho, lebo je v ňom požeh­nanie, tak učiním pre svojich služob­níkov, že nez­kazím všet­kého.

Evanjelický

8 Tak­to vraví Hos­podin: Ako na­chodia mušt v strap­ci a hovoria: Ne­znič ho, lebo je v ňom požeh­nanie - tak urobím kvôli svojim služob­níkom, aby som celok ne­zničil.

Ekumenický

8 Tak­to hovorí Hos­podin: Tak ako sa náj­de mušt v strapci a po­vedia: Ne­znič ho, lebo v ňom je požeh­nanie, tak urobím kvôli svojim služob­níkom, aby nebolo zničené všet­ko.

Bible21

8 Toto praví Hospodin: Jako když v hroz­nu na­jdou zdravé vínoa řeknou: „Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého,“ tak i já naložím se svý­mi služebníky: Všechny je ne­zničím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček