EkumenickýIzaiáš59,14

Izaiáš 59:14

Právo je za­tlačené do úzadia a spravod­livosť stojí bokom, na­ozaj, prav­da sa po­tkýna na ulici a statočnosť ne­môže vstúpiť.


Verš v kontexte

13 Vzbura a za­pieranie Hos­podina, od­klon od na­sledovania nášho Boha, násil­né a od­boj­né reči, výmys­ly a prejavy zo srd­ca pl­ného lži. 14 Právo je za­tlačené do úzadia a spravod­livosť stojí bokom, na­ozaj, prav­da sa po­tkýna na ulici a statočnosť ne­môže vstúpiť. 15 Chýba prav­da a kto sa vy­hýba zlu, stáva sa korisťou. Hos­podin to videl a ne­páčilo sa mu, že niet práva.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

14 takže súd musel ustúpiť naz­pät a spraved­livosť stojí zďaleka, lebo prav­da kles­la na ulici, a statočná priamosť ne­môže voj­sť.

Evanjelický

14 Tak je právo za­tis­nuté a spravod­livosť stojí ďaleko, lebo prav­da klesá na námes­tí a poc­tivosť ne­má prí­stup.

Ekumenický

14 Právo je za­tlačené do úzadia a spravod­livosť stojí bokom, na­ozaj, prav­da sa po­tkýna na ulici a statočnosť ne­môže vstúpiť.

Bible21

14 Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůsta­la kdesi daleko; pravda ulice­mi klopýtá, poctivost ne­smí do měs­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček