EkumenickýIzaiáš58,12

Izaiáš 58:12

Vy­budujú sa tvoje dáv­ne rumovis­ká, bude sa stavať na zá­kladoch dáv­nych po­kolení. Budú ťa volať Opravár trh­lín, a Ob­novovateľ ulíc na obývanie.


Verš v kontexte

11 Hos­podin ťa bude ne­pres­taj­ne sprevádzať, tvoju dušu na­sýti na vy­pra­hnutých mies­tach, spev­ní ti kos­ti a budeš ako za­vlažovaná záh­rada a vod­ný prameň, ktorého vody ťa ne­s­klamú. 12 Vy­budujú sa tvoje dáv­ne rumovis­ká, bude sa stavať na zá­kladoch dáv­nych po­kolení. Budú ťa volať Opravár trh­lín, a Ob­novovateľ ulíc na obývanie. 13 Ak v deň sobot­ného od­počin­ku, v môj svätý deň, od­vrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobot­ného od­počin­ku budeš volať roz­košou, ak Hos­podinov svätý deň bude tvojou slávou, a budeš ho sláviť tak, že sa ne­vydáš na svoje ces­ty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plané reči,

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

12 A pošlí z teba vy­stavia mies­ta, pus­té od veku, vy­z­dvih­neš zá­klady po­kolenia a po­kolenia, a budú ťa volať opraviteľom trh­lín, na­praviteľom ciest, aby sa moh­lo bývať.

Evanjelický

12 A tvoji po­tom­kovia vy­stavajú dáv­ne zrúcaniny, po­stavíš zá­klady pre po­kolenia. Po­menujú ťa opravovateľom trh­lín, ob­novovateľom ulíc na bývanie.

Ekumenický

12 Vy­budujú sa tvoje dáv­ne rumovis­ká, bude sa stavať na zá­kladoch dáv­nych po­kolení. Budú ťa volať Opravár trh­lín, a Ob­novovateľ ulíc na obývanie.

Bible21

12 Kdo vzejdou z te­be, zbu­dují dávné sutiny;základy mi­nulých poko­lení znovu vystavíš. Budou tě na­zývat stavi­te­lem zbořeni­na obnovi­te­lem cest, aby se dalo žít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček