Ekumenický1. Mojžišova41,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:8

Genesis

Ráno bol faraón taký roz­rušený, že dal za­volať všet­kých egypt­ských vešt­cov a mudr­cov a vy­rozp­rával im svoje sny. No nebolo ni­koho, kto by ich faraónovi vy­ložil.


Verš v kontexte

7 Tie suché klasy po­hl­tili sedem bohatých a pl­ných klasov. Vtedy sa faraón pre­budil. Bol to sen. 8 Ráno bol faraón taký roz­rušený, že dal za­volať všet­kých egypt­ských vešt­cov a mudr­cov a vy­rozp­rával im svoje sny. No nebolo ni­koho, kto by ich faraónovi vy­ložil. 9 Vtedy hlav­ný čašník faraónovi po­vedal: Dnes si spomínam na svoje pre­vinenie.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

8 A stalo sa ráno, že bol veľmi znepokojený jeho duch. A po­slal pos­lov a po­volal všet­kých učen­cov Egyp­ta i všet­kých jeho mudr­cov. A fara­on im rozp­rával svoje sny. Ale nebolo toho, kto by ich vy­ložil fara­onovi.

Evanjelický

8 Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Pre­to faraón dal za­volať všet­kých egypt­ských vešt­cov a všet­kých mudr­cov a vy­rozp­rával im svoje sny, ale nebolo ni­koho, kto by ich faraónovi vy­ložil.

Ekumenický

8 Ráno bol faraón taký roz­rušený, že dal za­volať všet­kých egypt­ských vešt­cov a mudr­cov a vy­rozp­rával im svoje sny. No nebolo ni­koho, kto by ich faraónovi vy­ložil.

Bible21

8 Ráno pak byl fa­rao vel­mi roz­rušen, a tak si dal za­vo­lat všech­ny věšt­ce a mudrce Egyp­ta a vy­právěl jim své sny. Nikdo je však fa­rao­novi ne­u­měl vy­ložit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček