Ekumenický1. Mojžišova41,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:9

Genesis

Vtedy hlav­ný čašník faraónovi po­vedal: Dnes si spomínam na svoje pre­vinenie.


Verš v kontexte

8 Ráno bol faraón taký roz­rušený, že dal za­volať všet­kých egypt­ských vešt­cov a mudr­cov a vy­rozp­rával im svoje sny. No nebolo ni­koho, kto by ich faraónovi vy­ložil. 9 Vtedy hlav­ný čašník faraónovi po­vedal: Dnes si spomínam na svoje pre­vinenie. 10 Keď sa faraón roz­hneval na svojich služob­níkov, uväz­nil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa teles­nej stráže.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy hovoril náčel­ník čašníkov s fara­onom a riekol: Roz­pomínam sa dnes na svoje pre­vinenia.

Evanjelický

9 Nato hlav­ný po­hár­nik po­vedal faraónovi: Až dnes si uvedomujem svoju vinu.

Ekumenický

9 Vtedy hlav­ný čašník faraónovi po­vedal: Dnes si spomínam na svoje pre­vinenie.

Bible21

9 Teh­dy k fa­rao­novi pro­mlu­vil vrch­ní číšník: „­Mu­sím dnes připo­menout své pro­hřešky:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček