Ekumenický1. Mojžišova41,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:7

Genesis

Tie suché klasy po­hl­tili sedem bohatých a pl­ných klasov. Vtedy sa faraón pre­budil. Bol to sen.


Verš v kontexte

6 Po nich vy­rást­lo sedem suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov. 7 Tie suché klasy po­hl­tili sedem bohatých a pl­ných klasov. Vtedy sa faraón pre­budil. Bol to sen. 8 Ráno bol faraón taký roz­rušený, že dal za­volať všet­kých egypt­ských vešt­cov a mudr­cov a vy­rozp­rával im svoje sny. No nebolo ni­koho, kto by ich faraónovi vy­ložil.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

7 A tie ten­ké klasy po­hl­tily tých sedem klasov tučných a pl­ných. A zase sa pre­budil fara­on. A hľa, bol to sen.

Evanjelický

7 Ten­ké klasy po­hl­tili sedem tučných a pl­ných klasov. Nato sa faraón pre­budil a zbadal, že to bol sen.

Ekumenický

7 Tie suché klasy po­hl­tili sedem bohatých a pl­ných klasov. Vtedy sa faraón pre­budil. Bol to sen.

Bible21

7 a ty hu­bené kla­sy po­hl­ti­ly těch sedm bo­hatých a pěkných. Vtom se fa­rao pro­bu­dil a hle, byl to sen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček