Ekumenický1. Mojžišova41,34

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:34

Genesis

Nech faraón ustanoví v krajine správ­cov, ktorí počas sied­mich rokov hoj­nos­ti budú vy­berať pätinu výnosu Egyp­ta.


Verš v kontexte

33 Teraz sa po­ob­zeraj, faraón, po roz­vážnom, múd­rom mužovi a ustanov ho za správ­cu Egyp­ta. 34 Nech faraón ustanoví v krajine správ­cov, ktorí počas sied­mich rokov hoj­nos­ti budú vy­berať pätinu výnosu Egyp­ta. 35 Nech počas na­stávajúcich úrod­ných rokov zhromažďujú všet­ku po­travu a obilie nech usklad­nia do miest pod faraónovu moc a nech naň do­hliadajú.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

34 Nech to učiní fara­on! A nech ustanoví úrad­níkov nad zemou a bude brať piaty diel úrody z Egypt­skej zeme po sedem rokov hoj­nos­ti.

Evanjelický

34 Nech faraón za­kročí a nad krajinou ustanoví do­zor­cov, ktorí by v Egyp­te po sedem úrod­ných rokov vy­berali pätinu úrod.

Ekumenický

34 Nech faraón ustanoví v krajine správ­cov, ktorí počas sied­mich rokov hoj­nos­ti budú vy­berať pätinu výnosu Egyp­ta.

Bible21

34 Ne­chť fa­rao za­čne jednat. Ať us­taví nad zemí úředníky a během těch sed­mi let hojnosti vy­bírá pě­ti­nu úro­dy egyptské země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček