Ekumenický1. Mojžišova41,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:14

Genesis

Nato dal faraón za­volať Jozefa, ktorého hneď pri­vied­li zo žalára. Dal sa ostrihať, pre­ob­liekol si šaty a pred­stúpil pred faraóna.


Verš v kontexte

13 Ako nám ich vy­ložil, tak sa stalo. Ja som sa do­stal na svoje pôvod­né mies­to a toho druhého obesili. 14 Nato dal faraón za­volať Jozefa, ktorého hneď pri­vied­li zo žalára. Dal sa ostrihať, pre­ob­liekol si šaty a pred­stúpil pred faraóna. 15 Faraón po­vedal Jozefovi: Mal som sen a ni­kto mi ho ne­vie vy­ložiť. Počul som, že ti stačí roz­povedať sen a ty ho vy­ložíš.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

14 Vtedy po­slal fara­on a za­volal Jozefa, a vy­viedol ho behom z jamy. A keď sa oholil a zmenil svoje rúcho, prišiel k fara­onovi.

Evanjelický

14 Nato faraón dal za­volať Jozefa. Ih­neď ho vy­vied­li z tem­nice, dal sa ostrihať, pre­ob­liekol si šaty a pred­stúpil pred faraóna.

Ekumenický

14 Nato dal faraón za­volať Jozefa, ktorého hneď pri­vied­li zo žalára. Dal sa ostrihať, pre­ob­liekol si šaty a pred­stúpil pred faraóna.

Bible21

14 Fa­rao si tedy dal Josefa za­vo­lat. Spěšně ho vy­táh­li z jámy, a když se oho­lil a pře­vlé­kl si ša­ty, přišel k fa­rao­novi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček