EkumenickýEzechiel6,13

Ezechiel 6:13

Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ich pre­bod­nutí budú ležať medzi ich mod­lami, okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom kop­ci, na všet­kých temenách vr­chov i pod každým košatým cerom, na mies­te, kde svojim mod­lám obetovali udob­rujúce von­né obety.


Verš v kontexte

12 Ten, čo bude ďaleko, zo­mrie na mor; ten, čo bude blíz­ko, pad­ne mečom; ten, čo zo­stane a bude ob­kľúčený, zo­mrie hladom. Tak­to si vy­lejem na nich svoju zlosť. 13 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ich pre­bod­nutí budú ležať medzi ich mod­lami, okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom kop­ci, na všet­kých temenách vr­chov i pod každým košatým cerom, na mies­te, kde svojim mod­lám obetovali udob­rujúce von­né obety. 14 Vy­striem proti nim svoju ruku a krajinu ob­rátim na pu­statinu a na hrôzu na všet­kých ich síd­lach od púšte až po Rib­lu. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 A zviete, že ja som Hospodin, keď budú ich po­bití ležať prostred ich ukydaných bohov okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom brehu, na všet­kých temenách vr­chov a pod každým stromom zeleným a pod každým dubom hus­tým, na mieste, na ktorom dávali upokojujúcu vôňu všet­kým svojim ukydaným bohom.

Evanjelický

13 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, keď ich pre­bod­nutí budú ležať medzi ich mod­lami, okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom kop­ci, na všet­kých temenách vr­chov i pod každým košatým cérom, na mies­te, kde svojim mod­lám obetovali udob­rujúce von­né obete.

Ekumenický

13 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ich pre­bod­nutí budú ležať medzi ich mod­lami, okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom kop­ci, na všet­kých temenách vr­chov i pod každým košatým cerom, na mies­te, kde svojim mod­lám obetovali udob­rujúce von­né obety.

Bible21

13 a po­zná­te, že já jsem Hos­po­din – až se je­jich mrt­vo­ly bu­dou válet mezi hnu­sný­mi mod­la­mi ko­lem je­jich ol­tářů na kde­jakém vy­šším návrší a hor­ském vr­cholku, pod kde­jakým košatým stro­mem a roz­loži­tým du­bem, kde podkuřova­li všem těm svým hnu­sným mod­lám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček