EkumenickýEzechiel6,14

Ezechiel 6:14

Vy­striem proti nim svoju ruku a krajinu ob­rátim na pu­statinu a na hrôzu na všet­kých ich síd­lach od púšte až po Rib­lu. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

12 Ten, čo bude ďaleko, zo­mrie na mor; ten, čo bude blíz­ko, pad­ne mečom; ten, čo zo­stane a bude ob­kľúčený, zo­mrie hladom. Tak­to si vy­lejem na nich svoju zlosť. 13 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ich pre­bod­nutí budú ležať medzi ich mod­lami, okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom kop­ci, na všet­kých temenách vr­chov i pod každým košatým cerom, na mies­te, kde svojim mod­lám obetovali udob­rujúce von­né obety. 14 Vy­striem proti nim svoju ruku a krajinu ob­rátim na pu­statinu a na hrôzu na všet­kých ich síd­lach od púšte až po Rib­lu. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 A vy­striem na nich svoju ruku a učiním zem pus­tou a spust­lou, viac ako je púšť Dib­lata po všet­kých ich byd­lis­kách, a zvedia, že ja som Hospodin.

Evanjelický

14 Vy­striem proti nim svoju ruku a krajinu ob­rátim na pu­statinu a na hrôzu na všet­kých ich síd­lach od púšte až po Rib­lu. Po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

14 Vy­striem proti nim svoju ruku a krajinu ob­rátim na pu­statinu a na hrôzu na všet­kých ich síd­lach od púšte až po Rib­lu. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

Bible21

14 Na­přáhnu ruku pro­ti nim a ob­rátím je­jich zemi v pusti­nu pustější než poušť u Ri­bly, ať už si byd­lí kde­ko­li. Tak po­znají, že já jsem Hospodin!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček