EkumenickýEzechiel18,25

Ezechiel 18:25

Avšak na­mietate: Pánova ces­ta nie je správ­na! Počúvaj­te, dom Iz­raela! Nie sú správ­ne moje ces­ty? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?


Verš v kontexte

24 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti, ak spácha ne­právosť podob­nú ohav­nos­tiam, ktoré páchal bez­božný, ak to robí, môže žiť? Nijaká jeho spravod­livosť, ktorú vy­konal, sa nebude pri­pomínať pre jeho ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til, ale zo­mrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. 25 Avšak na­mietate: Pánova ces­ta nie je správ­na! Počúvaj­te, dom Iz­raela! Nie sú správ­ne moje ces­ty? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty? 26 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti a pácha ne­právosť a pre­to zo­mrie, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorej sa do­pus­til.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

25 A hovoríte: Nie je pravá ces­ta Pánova. Nože počuj­te, dome Iz­raelov: Či moja ces­ta nie je pravá? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé?

Evanjelický

25 Avšak na­mietate: Ces­ta Pánova nie je správ­na! Počúvaj­te, dom Iz­raela! Nie sú správ­ne moje ces­ty? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

Ekumenický

25 Avšak na­mietate: Pánova ces­ta nie je správ­na! Počúvaj­te, dom Iz­raela! Nie sú správ­ne moje ces­ty? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

Bible21

25 Vy ale říká­te: ‚Hos­po­din je ve svém jednání vrtkavý.‘ Po­s­lyš, dome iz­rael­ský: Já že jsem ve svém jednání vr­t­kavý? Nejste to spíše vy, kdo je vr­t­kavý ve svém jednání?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček