EkumenickýEzechiel18,24

Ezechiel 18:24

Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti, ak spácha ne­právosť podob­nú ohav­nos­tiam, ktoré páchal bez­božný, ak to robí, môže žiť? Nijaká jeho spravod­livosť, ktorú vy­konal, sa nebude pri­pomínať pre jeho ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til, ale zo­mrie pre svoj hriech, ktorý spáchal.


Verš v kontexte

23 Či azda môžem mať záľubu v smrti bez­božného — znie výrok Pána, Hos­podina — a nie v tom, aby sa od­vrátil od svojej ces­ty a os­tal nažive? 24 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti, ak spácha ne­právosť podob­nú ohav­nos­tiam, ktoré páchal bez­božný, ak to robí, môže žiť? Nijaká jeho spravod­livosť, ktorú vy­konal, sa nebude pri­pomínať pre jeho ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til, ale zo­mrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. 25 Avšak na­mietate: Pánova ces­ta nie je správ­na! Počúvaj­te, dom Iz­raela! Nie sú správ­ne moje ces­ty? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

24 A keby sa od­vrátil spraved­livý od svojej spraved­livos­ti a páchal by ne­právosť robiac podľa všet­kých ohav­nos­tí, ktoré robí bez­božný, či azda bude žiť? Ni­ktorá jeho spraved­livosť, ktorú činil, ne­spomenie sa. Pre svoju vierolom­nosť, ktorej sa do­pus­til, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre tie veci zomrie.

Evanjelický

24 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti, spácha ne­právosť podob­nú ohav­nos­tiam, ktoré páchal bez­božný; ak to robí, má žiť? Nijaká jeho spravod­livosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pri­pomínať pre jeho ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til, ale zo­mrie pre svoj hriech, ktorý spáchal.

Ekumenický

24 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti, ak spácha ne­právosť podob­nú ohav­nos­tiam, ktoré páchal bez­božný, ak to robí, môže žiť? Nijaká jeho spravod­livosť, ktorú vy­konal, sa nebude pri­pomínať pre jeho ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til, ale zo­mrie pre svoj hriech, ktorý spáchal.

Bible21

24 Když se však sprave­dlivý od­vrátí od své sprave­dlnosti a bude jako niče­ma pá­chat bez­práví a pro­vádět vše­možné ohavnosti – má snad žít? Žádné sprave­dlivé skutky, které ko­nal, ne­bu­dou vzpo­menu­ty. Zemře za to, jak byl ne­věrný, za hřích, kterého se do­pustil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček