EkumenickýDaniel3,27

Daniel 3:27

Sat­rapovia, predáci, veľmoži a kráľov­skí rad­covia sa zhromaždili a hľadeli na tých­to mužov, nad ktorých telami plameň ne­mal moc, ktorým sa ani vlas na hlave ne­spálil, ani ich odev ne­podľahol zmene a ne­prešiel na nich pach ohňa.


Verš v kontexte

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k dverám roz­pálenej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, služob­níci Naj­vyššieho, Boha, vy­j­dite von! Po­tom Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego vy­šli spomedzi plameňov. 27 Sat­rapovia, predáci, veľmoži a kráľov­skí rad­covia sa zhromaždili a hľadeli na tých­to mužov, nad ktorých telami plameň ne­mal moc, ktorým sa ani vlas na hlave ne­spálil, ani ich odev ne­podľahol zmene a ne­prešiel na nich pach ohňa. 28 Nebúkad­necar po­vedal: Nech je zvelebený Boh Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, ktorý po­slal svoj­ho an­jela a za­chránil svojich služob­níkov, ktorí v neho verili, ktorí ne­pos­lúch­li kráľov roz­kaz a obetovali svoje telá, len aby ne­museli uc­tievať nijakého iného boha ok­rem svoj­ho Boha a ne­museli sa mu klaňať.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

27 A shromaždili sa sat­rapovia, voj­vodovia, náčel­níci a rad­covia kráľovi a hľadeli na tých mužov, že oheň ne­mal nijakej moci nad ich telami, ba ani len vlas na ich hlave nebol oškvrk­lý, a ich plášte neboly zmenené, ani ne­prešiel na nich zápach ohňa.

Evanjelický

27 Po­tom sa zhromaždili sat­rapovia, predáci, mies­to­držitelia, kráľovi minis­tri a videli, že oheň ne­mal nijakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im ne­priškvr­kol, ani šaty sa im ne­zmenili ani ne­pách­li ohňom.

Ekumenický

27 Sat­rapovia, predáci, veľmoži a kráľov­skí rad­covia sa zhromaždili a hľadeli na tých­to mužov, nad ktorých telami plameň ne­mal moc, ktorým sa ani vlas na hlave ne­spálil, ani ich odev ne­podľahol zmene a ne­prešiel na nich pach ohňa.

Bible21

27 Sa­tra­po­vé, hej­tmani, místo­držící i královští rád­cové se shro­máž­di­li, aby vi­dě­li ty muže, kterým oheň vůbec ne­u­blížil. Ani vla­sy na hlavě nemě­li ožehlé, ani na pláštích ne­bylo nic znát a ne­by­li ani cí­tit ohněm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček