EkumenickýDaniel3,28

Daniel 3:28

Nebúkad­necar po­vedal: Nech je zvelebený Boh Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, ktorý po­slal svoj­ho an­jela a za­chránil svojich služob­níkov, ktorí v neho verili, ktorí ne­pos­lúch­li kráľov roz­kaz a obetovali svoje telá, len aby ne­museli uc­tievať nijakého iného boha ok­rem svoj­ho Boha a ne­museli sa mu klaňať.


Verš v kontexte

27 Sat­rapovia, predáci, veľmoži a kráľov­skí rad­covia sa zhromaždili a hľadeli na tých­to mužov, nad ktorých telami plameň ne­mal moc, ktorým sa ani vlas na hlave ne­spálil, ani ich odev ne­podľahol zmene a ne­prešiel na nich pach ohňa. 28 Nebúkad­necar po­vedal: Nech je zvelebený Boh Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, ktorý po­slal svoj­ho an­jela a za­chránil svojich služob­níkov, ktorí v neho verili, ktorí ne­pos­lúch­li kráľov roz­kaz a obetovali svoje telá, len aby ne­museli uc­tievať nijakého iného boha ok­rem svoj­ho Boha a ne­museli sa mu klaňať. 29 Vy­dávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať Bohu Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, nech je roz­sekaný na kusy a jeho dom nech ob­rátia na rumovis­ko; lebo niet iného boha, ktorý by bol schop­ný tak­to za­chraňovať.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

28 V­tedy odpovedal Na­buchodonozor a riekol: Nech je požehnaný Bôh Sad­rachov, Mézachov a Abed­négov, ktorý po­slal svoj­ho an­jela a vy­trh­nul svojich služob­níkov, ktorí dúfali v neho tak, že ne­pos­lúch­li ani rozkazu kráľov­ho, ale vy­dali svoje telá v záhubu, aby ne­slúžili ani aby sa nek­laňali ni­ktorému bohu krome svoj­mu Bohu.

Evanjelický

28 Nebúkad­necar po­vedal: Nech je požeh­naný Boh Šad­rachov, Méšachov a Abéd-Negov, ktorý po­slal svoj­ho an­jela a za­chránil svojich služob­níkov, ktorí Mu dôverovali. Pre­stúpili príkaz kráľov, ale vy­dali vlast­né telá, aby ne­museli vzývať a uc­tievať boha ok­rem svoj­ho Boha.

Ekumenický

28 Nebúkad­necar po­vedal: Nech je zvelebený Boh Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, ktorý po­slal svoj­ho an­jela a za­chránil svojich služob­níkov, ktorí v neho verili, ktorí ne­pos­lúch­li kráľov roz­kaz a obetovali svoje telá, len aby ne­museli uc­tievať nijakého iného boha ok­rem svoj­ho Boha a ne­museli sa mu klaňať.

Bible21

28 Nabukadne­zar teh­dy pro­hlásil: „Požeh­nán buď Bůh Ša­d­rachův, Mešachův a Abednegův, jenž po­slal svého an­dě­la a za­chránil své služebníky, kteří se na něj spo­leh­li! Vze­pře­li se dokon­ce i králov­ské­mu roz­ka­zu a radě­ji by po­loži­li život, než aby slouži­li a klaně­li se jiné­mu bo­hu, než je je­jich Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček