EkumenickýDaniel3,26

Daniel 3:26

Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k dverám roz­pálenej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, služob­níci Naj­vyššieho, Boha, vy­j­dite von! Po­tom Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego vy­šli spomedzi plameňov.


Verš v kontexte

25 Ten však po­vedal: Hľa, vidím upro­stred ohňa chodiť štyroch ne­zviazaných mužov, ktorí ne­u­tr­peli nijakú uj­mu, a vzhľad toho štvr­tého je podob­ný synovi bohov. 26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k dverám roz­pálenej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, služob­níci Naj­vyššieho, Boha, vy­j­dite von! Po­tom Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego vy­šli spomedzi plameňov. 27 Sat­rapovia, predáci, veľmoži a kráľov­skí rad­covia sa zhromaždili a hľadeli na tých­to mužov, nad ktorých telami plameň ne­mal moc, ktorým sa ani vlas na hlave ne­spálil, ani ich odev ne­podľahol zmene a ne­prešiel na nich pach ohňa.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy sa pri­blížil Na­buchodonozor čelus­tiu oh­nivej pece roz­pálenej, od­povedal a riekol: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, služob­níci Naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte von! Vtedy vy­šli Sad­rach, Mézach a Abed­négo zp­ro­stred ohňa.

Evanjelický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k ot­voru roz­pálenej oh­nivej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, služob­níci naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte sem. Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó vy­stúpili z ohňa.

Ekumenický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k dverám roz­pálenej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, služob­níci Naj­vyššieho, Boha, vy­j­dite von! Po­tom Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego vy­šli spomedzi plameňov.

Bible21

26 Nabukadne­zar přistou­pil k ot­vo­ru roz­pálené oh­nivé pece a zvo­lal: „Ša­d­ra­chu, Meša­chu, Abednego, služebníci Nej­vyššího Bo­ha, po­jď­te ven!“ A tak Ša­d­rach, Mešach a Abednego vy­š­li z ohně ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček