EkumenickýDaniel3,20

Daniel 3:20

Chlapom, moc­ným mužom zo svoj­ho voj­ska roz­kázal zviazať Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, aby ich hodili do ohňom roz­pálenej pece.


Verš v kontexte

19 Nato Nebúkad­necara na­pl­nil hnev, výraz jeho tváre sa voči Šad­rachovi, Méšachovi a Abéd-Negovi zmenil a dal roz­kaz roz­páliť pec sedemk­rát viac, ako to bývalo zvykom. 20 Chlapom, moc­ným mužom zo svoj­ho voj­ska roz­kázal zviazať Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, aby ich hodili do ohňom roz­pálenej pece. 21 Po­tom tých­to mužov ob­lečených v plášťoch, suk­niciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom roz­pálenej pece.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A roz­kázal mužom, mohut­ným v sile, ktorí boli v jeho voj­sku, aby po­viazali Sad­racha, Mézacha a Abed­néga a vrhli ich do oh­nivej pece roz­pálenej.

Evanjelický

20 Naj­sil­nejším mužom zo svoj­ho voj­ska roz­kázal po­viazať Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega a vrh­núť do roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

20 Chlapom, moc­ným mužom zo svoj­ho voj­ska roz­kázal zviazať Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, aby ich hodili do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

20 a nej­větším si­lákům ze svého voj­s­ka přikázal, ať Ša­d­ra­cha, Meša­cha a Abednega svážou a hodí je do roz­pálené oh­nivé pe­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček